Ändring av husets fasad kan kräva bygglov

02 juni 2020 Eva Olsson

Om man bor i ett detaljplanerat område och tänker måla om fasaden på sitt hus, behöver man först göra en bygglovsansökan hos kommunen. Färgen man valt ska som regel harmonisera med de omgivande byggnaderna. När man har skickat in en ansökan måste man vänta och se om den beviljas eller inte innan man påbörjar arbetet. Påbörjar man ändå arbetet och det skulle visa sig att ansökan inte beviljas, kan det förutom allt nedlagt arbete bli en onödig kostnad. Förutom vite kan man behöva återställa fasaden som den var före arbetet.

Kommunen är den som beviljar bygglov och ansökan prövas hos Plan- och byggnadsnämnden. Är huset K-märkt är det svårare att få ett bygglov vid förändringar av husets fasad, eftersom de är kulturhistoriskt skyddade. Man kan vid sådana fall kontakta en byggnadsantikvarie innan man gör en ansökan till kommunen. Annars kan man höra med en bygglovshandläggare om det över huvud taget behövs ett bygglov för att måla om fasaden.

Kommunen tar ut en avgift för en bygglovsansökan och därför är det viktigt att man hör med dem först, ifall det behövs göras en ansökan eller inte. I de fall man gjort en ansökan och fått avslag, är man ändå tvungen att betala ansökningsavgiften. Vanligtvis är det handläggaren på kommunen som fattar ett beslut när det gäller byte av färg på fasaden och då behöver inte ansökan gå vidare till Plan- och byggnadsnämnden. Om en ansökan inte beviljas kan man överklaga hos Länsstyrelsen som prövar överklagandet. Överklagandet måste ske senast tre veckor efter kommunens beslut och man får information från kommunen hur man ska gå tillväga. Det är också möjligt för andra som berörs av bygglovet att överklaga. När Länsstyrelsen fattat ett beslut som man inte är nöjd med kan man vända sig till Mark- och miljödomstolen.

På hus-bloggaren.se kan du se mer om vad gäller för bygglov.

Fler nyheter